آبهاي سطحي

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

طرح جمع‌آوري ودفع آبهاي سطحي كارخانه سيمان فارس نو

شركت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان

2

مطالعات مراحل اول و ‌دوم طرح جمع‌آوري ودفع آبهاي سطحي اراضي 55 هكتاري شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

3

مطالعات مراحل اول و ‌دوم طرح جامع جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و مهار سيلاب شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

4

مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و مهار سيلاب پرديس دانشگاه آزاد شيراز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

5

مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي و مهار سيلاب جنت‌شهر

بنياد مسكن انقلاب اسلامي فارس

6

مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و مهار سيلاب مسكن مهر آباده طشك

بنياد مسكن انقلاب اسلامي فارس

7

مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و مهار سيلاب مسكن مهر مشكان

بنياد مسكن انقلاب اسلامي فارس

8

مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و مهار سيلاب مسكن مهر آباده طشك

بنياد مسكن انقلاب اسلامي فارس