تامين آب

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

مطالعات تامين آب از سازند سخت حوزه آبريز رودخانه گرمابدشت

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

2

مطالعات تأمين آب شرب از سازندهاي سخت مناطق گرگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

3

مطالعات شناسايي سازند سخت حوزه آبريز گرگان‌رود

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

4

مطالعات شناسايي سازند‌ سخت حوضه آبريز پرور استان سمنان

مؤسسه تحقيقات آب

5

مطالعات و اكتشاف آب از سازندهاي سخت براي تأمين آب مورد نياز پتروشيمي ممسني

شركت پتروشيمي ممسني

6

مطالعات اكتشاف و تامين آب شرب از سازندهاي سخت مناطق خانببين تا خوش‌ييلاق

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

7

مطالعات اكتشاف آب ايستگاه تقويت فشار گاز فراشبند

منطقه 5 عمليات انتقال گاز

8

طرح مطالعات هواشناسي،‌ هيدرولوژي،‌ تأمين آب و ارزيابي زيست‌محيطي پالايشگاه ميعانات گازي لامرد

شركت لامرد پالايش

9

مطالعات و خدمات مهندسي مكان‌يابي جهت تأمين آب مورد نياز شهرك مسكوني 2500 واحدي جم و نظارت بر عمليات حفاري

شركت نفت و گاز پارس

10

بررسي وضعيت آبدهي و احياي چاه‌هاي آب شركت پالايش گاز فجر جم

شركت ملي گاز ايران مديريت پژوهش و فناوري

11

مطالعات اكتشاف و تامين آب مجتمع فولاد نطنز

مهندسين مشاور زيست سپهر

12

مطالعات نيمه‌تفصيلي سازندهاي سخت محدوده مطالعاتي گرگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

13

انجام مطالعات بيلان حوضه حله

شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر

14

مطالعات بهنگام سازي بيلان محدوده هاي مطالعاتي حوضه آبريز(مهارلو-بختگان) منتهي به سال 90-89

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

15

تهيه بيلان 42 محدوده مطالعاتي حوضه آبريز رودخانه هاي كل-مهران و جزاير خليج فارس منتهي به سال آبي 90-89

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

16

تامين آب دوران ساخت سايت لامرد از منابع آب زيرزميني

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران