معرفي كلي

شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت در سال 1378 با هدف انجام خدمات فني و مهندسي در زمينه مهندسي آب و محيط زيست تشكيل گرديده است. اين شركت از زمان تشكيل تاكنون طرح‌هاي گوناگوني در زمينه‌هاي مختلف شامل منابع آب، مهندسي آب و فاضلاب، نفت و پتروشيمي به انجام رسانده است.

 

شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت در دو رشته از رسته مهندسي آب به شرح زير داراي رتبه‌بندي ملي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است:

·         رشته آبياري و زهكشي، رتبه 3 با 8 ظرفيت كاري مجاز

·         رشته تأسيسات آب و فاضلاب، رتبه 3 با 4 ظرفيت كاري مجاز

 

افزون بر اين، شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت داراي پروانه فني و مهندسي و پروانه تاسيس در زمينه تخصصي صنايع زيست‌محيطي، آب و فاضلاب و فيلتراسيون از وزارت صنايع و معادن است.