تاسيسات فاضلاب

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

مطالعات مراحل اول، دوم و سوم شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب مجتمع شير و گوشت فرزيس

شركت شير و گوشت فرزيس

2

طرح مطالعات مرحله‌ي اول جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و سيلاب استهبان

شهرداري استهبان

3

طرح تصفيه‌ي فاضلاب صنعتي شركت كولر هوايي آبان

شركت كولر هوايي آبان

4

مطالعات مراحل اول، ‌دوم و سوم طرح تصفيه‌خانه‌ي موقت فاضلاب صنعتي شهرك صنعتي آب باريك

شركت شهرك‌هاي صنعتي استان فارس

5

عمليات حصاركشي براي سيستم تسويه پساب صنعتي شركت پالايش نفت شيراز

شركت پالايش نفت شيراز

6

طرح تصفيه‌خانه پساب صنعتي شركت پالايش نفت شيراز

شركت پالايش نفت شيراز

7

طرح تصفيه‌ي فاضلاب كشتارگاه بهبهان

شركت مهندسين مشاور ساختمان و صنعت ايران

8

طرح تأسيسات تصفيه‌ي فاضلاب روغني واحد آمونياك سوم پتروشيمي رازي

شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي

9

مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع آبياري فضاي سبز شهر جديد صدرا با استفاده از پساب

شركت آب و فاضلاب استان فارس

10

مطالعات مرحله‌ي اول طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهر سپيدان

شركت آب و فاضلاب استان فارس

11

طرح تأسيسات تصفيه‌ي آب و فاضلاب شركت زرين غزال شيراز

شركت صنعتي زرين غزال(دايتي)

12

مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفيه‌خانه‌ي اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

13

طرح شبكه‌ي جمع‌آوري فاضلاب و تصفيه‌ي فاضلاب شركت رايانوش

شركت صنعتي رايانوش

14

مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شرقي و غربي شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

15

مطالعات مرحله‌ي دوم طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب روستاهاي رحمت‌آباد،‌ تركان و نصر‌آباد

شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس

16

مطالعات مرحله‌ي اول طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب گناباد

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

17

تهيه برنامه‌هاي اجرايي مناسب جهت كنترل و پايش فاضلاب صنايع مستقر در شهر شيراز

شركت آب و فاضلاب شيراز(با همكاري بانك جهاني)

18

طرح شبكه‌ي جمع‌آوري فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي سروستان،‌ نور‌آباد‌، و ملوسجان استان فارس

شركت شهرك‌هاي صنعتي استان فارس

19

طرح شبكه‌ي جمع آوري فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي استان فارس

شركت شهرك‌هاي صنعتي استان فارس

20

مطالعات مرحله‌ي اول طرح تصفيه فاضلاب شهرك صنعتي سپيدان

شركت شهرك‌هاي صنعتي استان فارس

21

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب روستاي رحمت‌آباد، تركان و نصرآباد

شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس

22

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع‌آوري فاضلاب گناباد- بيدخت

شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي

23

خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي شبكه جمع‌آوري فاضلاب گناباد

شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي

24

مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهر لار

شركت آب و فاضلاب فارس

25

مطالعات مهندسي طرح جمع‌آوري كنترل و مهار سيلاب تاسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان

26

مطالعات مرحله دوم طرح تصفيه‌خانه فاضلاب گناباد - بيدخت

شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي

27

خدمات مهندسي مراحل اول و دوم مطالعات و طراحي تاسيسات امور زير بنايي سايت جديد دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

شما اینجا هستید: خانه ارتباط با ما نقشه سایت مطالب نمونه تاسيسات فاضلاب