تاسيسات آب

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

طرح تصفيه‌ي آب خارگ

شركت پايانه‌هاي صادرات مواد نفتي ايران

2

مطالعات مرحله‌ي اول طرح خط انتقال‌،‌ مخازن‌،‌ ايستگاه پمپاژ وشبكه‌ي توزيع آب شهر جم

شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

3

طرح آبرساني شهرك گودگرازي فيروزآباد

اداره امور عشاير استان فارس

4

مطالعات مرحله‌ي اول طرح آبرساني مجموعه روستاهاي خان‌زنيان

شركت‌ آب‌ و فاضلاب روستايي استان فارس

5

طرح آبرساني و شبكه‌ي توزيع آب شهرك صنعتي آباده فارس

شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس