تصاوير

مطالعات مرحله‌ي دوم طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب روستاهاي رحمت‌آباد،‌ تركان و نصر‌آباد (1385)

تهيه برنامه‌هاي اجرايي مناسب جهت كنترل و پايش فاضلاب صنايع مستقر در شهر شيراز (1386)

مطالعات مرحله‌ي اول طرح شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب گناباد (1386)

طرح اطلاع رساني و نظرسنجي از بهره‌برداران آب‌هاي زير زميني استان بوشهر (1387)

نظارت بر عمليات آماربرداري از منابع و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني مناطق شرقي و مركزي استان هرمزگان (1387)

طرح اطلاع رساني و نظرسنجي از بهره‌برداران آب‌هاي زير زميني استان كهگيلويه و بوير احمد (1387)

آماربرداري از منابع و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني شمال استان بوشهر (1388)

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع‌آوري فاضلاب گناباد (1388)

جلسه پروژه مطالعات تامين آب شرب شهر گرگان (1388)

مديريت و كنترل آماربرداري از منابع آب استان گلستان (1389)

مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري وتصفيه فاضلاب لار (1390)

نظارت بر اجراي شبكه جمع‌آوري و خط انتقال فاضلاب گناباد (1390)

اندازه‌گيري آبدهي رودخانه دوغ، استان گلستان (1391)

ايستگاه هيدرومتري سرمو، استان گلستان (1391)

انجام مطالعات بيلان حوضه حله (1391)

مطالعات بهنگام سازي بيلان محدوده هاي مطالعاتي حوضه آبريز مهارلو-بختگان (1391)

تهيه بيلان 42 محدوده مطالعاتي حوضه آبريز رودخانه هاي كل-مهران و جزاير خليج فارس (1391)

مطالعات و طراحي امورزيربنايي سايت مجتمع خليج فارس دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان (1391)

تامين آب دوران ساخت سايت لامرد (1392)

خدمات مهندسي مراحل اول و دوم مطالعات و طراحي تاسيسات امور زير بنايي سايت جديد دانشگاه صنعتي شيراز (1394)

جلسه هماهنگي پروژه‌هاي بيلان (1394)

جلسه هماهنگي پروژه‌هاي بيلان (1394)

ساختمان مركزي فارساب صنعت

ساختمان مركزي فارساب صنعت

ساختمان مركزي فارساب صنعت

ساختمان مركزي فارساب صنعت

ساختمان مركزي فارساب صنعت