نظارت و بازرسي

12

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي و مهار سيلاب اراضي 55 هكتاري شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

2

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات خاكبرداري تصفيه خانه اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا (بخش اول)

شركت عمران شهر جديد صدرا

3

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات خاكبرداري تصفيه خانه اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا (بخش دوم)

شركت عمران شهر جديد صدرا

4

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي و مهار سيلاب پارك انديشه شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

5

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات خاكبرداري تصفيه خانه اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا (بخش سوم)

شركت عمران شهر جديد صدرا

6

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات پوشش ژئوممبران حوضچه‌هاي تصفيه خانه اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

7

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات حصاركشي تصفيه خانه اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

8

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي و مهار سيلاب اراضي 180 هكتاري شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

9

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح خط انتقال فاضلاب فاز2 شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

10

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح توسعه شبكه‌هاي آب و فاضلاب شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

11

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي و مهار سيلاب اراضي 200 هكتاري شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

12

نظارت كارگاهي و عاليه‌ ساختمان و نصب مكانيكي پالايشگاه 200 بشكه‌اي بندر عباس

پژوهشگاه صنعت نفت

13

نظارت بر عمليات آماربرداري سراسري از منابع و مصارف سطحي و زيرزميني مناطق شرقي و مركزي هرمزگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

14

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات حصاركشي تصفيه خانه اضطراري فاضلاب شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

15

نظارت عالي و كارگاهي اجراي عمليات طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي و مهار سيلاب اراضي 180 هكتاري شهر جديد صدرا

شركت عمران شهر جديد صدرا

نظارت بر حفر 3 حلقه چاه سازند سخت توسکستان

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

شما اینجا هستید: خانه پروژه‌ها نظارت و بازرسي