منابع آب

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

مطالعات آبهاي زير‌زميني و تهيه مدل رياضي كمي و كيفي دشت خرامه-داريون

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

2

طرح آمار برداري منابع و مصارف آبهاي سطحي و زير‌زميني حوزه آبريز درياچه مهارلو

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

3

مطالعات شناسايي آبهاي زير‌زميني دشت‌هاي درز-سايبان و باشدو-كرمستج

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

4

مطالعات نيمه تفصيلي منابع آبهاي زيرزميني دشت‌هاي فتويهتدرويه-براشت، ‌هرتگ،  گرو و پارافسيريك

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

5

مطالعات مرحله‌ي اول طرح تغذيه مصنوعي دشت شميل و آشكارا

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

6

عمليات پمپاژ چاه‌هاي بهره‌برداري دشت‌هاي درز - سايبان و باشدوكرمستج

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

7

مطالعات اكتشاف آب ايستگاه تقويت فشار گاز فراشبند

منطقه 5 عمليات انتقال گاز

8

مطالعات نيمه تفصيلي منابع آبهاي زير‌زميني دشت‌هاي مسافر‌آباد، ‌كردي‌شيرازي و رودان

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

9

مطالعات نيمه تفصيلي منابع آبهاي زير‌زميني دشت دير و كنگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

10

مطالعات نيمه تفصيلي منابع آبهاي زير‌زميني محدوده‌ي مطالعاتي ده‌بيد

شركت سهامي آب منطقه اي فارس

11

مطالعات به هنگام سازي اطلس منابع آب حوضه‌ي آبريز درياچه هاي طشك-  بختگان و مهارلو

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

12

طرح فروش اسناد هواشناسي،‌ هيدرولوژي،‌ تأمين آب و ارزيابي زيست‌محيطي پالايشگاه ميعانات گازي لامرد

شركت لامرد پالايش

13

بررسي ايجاد تشكل‌هاي آب‌بران و مطالعات بيلان و پيشنهاد ممنوعيت و آزاد سازي مناطق

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

14

مطالعات و خدمات مهندسي مكان‌يابي جهت تأمين آب مورد نياز شهرك مسكوني 2500 واحدي جم و نظارت بر عمليات حفاري

شركت نفت و گاز پارس

15

مطالعات مرحله‌ي اول طرح تغذيه مصنوعي دشت تيغاب

شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي

16

انجام مطالعات ايجاد تشكل‌هاي مردمي آبهاي زير‌زميني در استان هرمزگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

17

مطالعات مرحله‌ي اول طرح تغذيه مصنوعي گزوطنا(خليچ گرگان)

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

18

بررسي ايجاد تشكل‌هاي آب‌بران در استان فارس(مطالعه موردي دشت استهبان)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

19

بررسي ايجاد تشكل‌هاي مردمي آب‌بران آبهاي زيرزميني در دشت سرايان

شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي

20

مطالعات مرحله‌ي دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت شميل و آشكارا

شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

21

مطالعات ممنوعيت دشت‌هاي قائن، خضري، سهل آباد و نهبندان

شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي

22

طرح اطلاع رساني و نظرسنجي از بهره‌برداران آبهاي زير زميني استان بوشهر

شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر

23

طرح بررسي ايجاد تشكل‌هاي آب‌بران دشت بوشكان - شلدان

شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر

24

مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني محدوده مطالعاتي مبارك آباد - باروس

شركت سهامي آب منطقه اي فارس

25

طرح اطلاع رساني و نظرسنجي از بهره‌برداران آبهاي زير زميني استان كهگيلويه و بوير احمد

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد

26

مطالعات تامين آب از سازند سخت حوزه آبريز رودخانه گرمابدشت

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

27

آماربرداري از منابع و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني شمال استان بوشهر

شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر

28

مطالعات نيمه تفضيلي آبهاي زيرزميني دشت‌هاي گاوبندي و احمدي

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

29

مطالعات ايجاد تشكل آب‌بران زيرزميني حوزه خليج گرگان- دشت بندر گز

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

30

بررسي وضعيت آبدهي و احياي چاه‌هاي آب شركت پالايش گاز فجر جم

شركت ملي گاز ايران مديريت پژوهش و فناوري

31

مطالعات تأمين آب شرب از سازندهاي سخت مناطق گرگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

32

شناسايي و پايش كيفي آب زيرزميني دشت‌هاي مرودشت، خرامه و زرقان

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

33

مطالعات نيمه‌تفصيلي محدوده‌هاي‌ مطالعاتي باينوج و كوردان دژگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

34

ادامه مطالعات كمي و كيفي منابع آب دشت‌هاي استان فارس

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

35

مديريت و كنترل آماربرداري از منابع آب استان گلستان

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

36

مطالعات شناسايي سازند‌ سخت حوضه آبريز پرور استان سمنان

مؤسسه تحقيقات آب

37

مطالعات و اكتشاف آب از سازندهاي سخت براي تأمين آب مورد نياز پتروشيمي ممسني

شركت پتروشيمي ممسني

38

مطالعات تهيه مدل رياضي كمي و كيفي محدوده مطالعاتي حاجي‌آباد

شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان

39

مطالعات شناسايي و تأمين آب شرب از سازندهاي سخت مناطق خان‌ببين تا خوش ييلاق

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

40

مطالعات نيمه تفصيلي سازند‌هاي سخت محدوده مطالعاتي گرگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

41

انجام مطالعات بيلان حوزه حله

شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر

42

انجام مطالعات بهنگام‌سازی بيلان محدوده‌های مطالعاتی حوزه آبريز مهارلوبختگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس

شما اینجا هستید: خانه پروژه‌ها منابع آب